Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Strona główna

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu jest poradnią ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymaga skierowania i odbywa się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, a także wspomaga placówki oświatowe w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Udzielamy profesjonalnego wsparcia.

Zapraszamy do korzystania z oferty Poradni.

Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przasnyszu jest Powiat Przasnyski.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.