Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Procedura postępowania przy wydawaniu opinii w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

        Zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz  zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką” organizuje się dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

         Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

 • wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz
 • indywidualnie z uczniem.

UWAGA: 

        Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem.

Postępowanie:

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na  trudności w funkcjonowaniu wynikające  w szczególności ze stanu zdrowia nie może realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym lub przedszkolnym organizuje się dla tego ucznia pomoc psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły  pozwalająca zlikwidować pojawiające się bariery.

2. W sytuacji gdy mimo udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły lub placówki występuje za zgodą rodziców ucznia, opiekuna prawnego (w przypadku opiekuna prawnego konieczne postanowienie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem), pełnoletniego ucznia do Poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

3. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu zawiera informację o:

 • rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia,
 • występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia,
 • działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formach udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole, placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielonej pomocy,
 • wnioskach dotyczących działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

4. W przypadku utrzymujących się nadal trudności w funkcjonowaniu dziecka wnioskodawca – rodzic lub opiekun prawny lub pełnoletni uczeń w Poradni  składa wniosek o wydanie opinii  w sprawie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

5. Do wniosku o wydanie opinii, wnioskodawca dołącza następującą dokumentację:

 • opis trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub przedszkolu,
 • opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, o trudnościach w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu lub szkole – opinia przedszkola lub szkoły,
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym – zaświadczenie lekarskie,
 • w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole – opinia przedszkola lub szkoły.

6. Przed wydaniem opinii Poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia, opiekunem prawnym albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W uzasadnionych przypadkach – bezpośrednia obserwacja dziecka/ucznia na terenie przedszkola/szkoły – arkusz obserwacji dziecka lub ucznia

7. W przypadku braku wymaganej dokumentacji wymienionej powyżej wnioskodawca otrzymuje informację pisemną dotyczącą uzupełnienia wymaganej dokumentacji.

8. Po zapoznaniu się z dokumentacją dołączoną do wniosku, zespół pracowników pedagogicznych Poradni  uzupełnia diagnozę i przygotowuje opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

9. Opinia zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym,
 • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny,
 • działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

10. W przypadku konieczności wydania kolejnej opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia procedura wymaga wznowienia postępowania określonego powyżej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad   działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych w tym specjalistycznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.).