Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Program "Za Życiem"

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 21 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem EdukacjiNarodowej a Powiatem Przasnyskim realizuje zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, pełniąc jednocześnie w powiecie przasnyskim funkcję Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

           Do szczegółowych zadań Ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzenie akcji informacyjnych,
  • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

         Ośrodek udziela kompleksowego wsparcie rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, u których występują wybrane schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

          Zgodnie z założeniami Programu „Za Życiem” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu prowadzi wczesne wspomaganie dzieci i ich rodzin w latach 2017 – 2021.

          Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Poradni lub pod numerem telefonu 29 752 26 15.