Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Formy pomocy dla dzieci i uczniów

FORMY POMOCY DLA DZIECI:

 • wczesną diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) w wieku od 0 do 3 lat,
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej SI dzieci w wieku przedszkolnym, także pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju,
 • diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • badania dojrzałości szkolnej, w tym pod katem przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego,
 • diagnozę dominacji stronnej,
 • badania przesiewowe dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne na terenie przedszkoli,
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną,
 • terapię indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz stymulację ogólnorozwojową,
 • grupową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • zajęcia grupowe dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, a w szczególności z opóźnionym rozwojem mowy,
 • prowadzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie Poradni do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant SI).

     FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW:

 • diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej SI) dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami zachowania, mowy, z niepełnosprawnościami, zdolnych i wybierających dalszą ścieżkę kształcenia,
 • przesiewowe badania logopedyczne słuchu i mowy uczniów w młodszym wieku szkolnym,
 • diagnoza ryzyka dysleksji uczniów w okresie wczesnoszkolnym,
 • terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna i integracji sensorycznej
 • zajęcia stymulujące ogólny rozwój poznawczy i psychofizyczny ucznia,
 • zajęcia dla uczniów i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • programy profilaktyczne dla uczniów prowadzone w poradni, przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych powiatu przasnyskiego,
 • pogadanki dla uczniów na temat profilaktyki uzależnień, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • trening umiejętności społecznych dla młodzieży (TUS),
 • terapia Biofeedback,
 • treningi i warsztaty według zapotrzebowania szkół,
 • wsparcie psychologiczne w sytuacjach traumatycznych,
 • punkty konsultacyjne zawodoznawcze dla młodzieży na terenie Poradni.

Proponowana tematyka prowadzonych zajęć warsztatowych dla dzieci i uczniów na terenie przedszkoli, szkół i placówek w roku szkolnym 2019/2020:

 • autoprezentacja,
 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne,
 • twórczość, kreatywność, rozwój - jak dotrzeć do potencjału?,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się,
 • emocje – jak sobie z nimi radzić?,
 • zrozumieć siebie i innych,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • uczenie się i rozwijanie zdolności twórczych,
 • planowanie i organizowanie czasu na naukę,
 • tolerancja,
 • przemoc i agresja w szkole,
 • cyberprzemoc,
 • profilaktyka uzależnień,
 • wybór szkoły ponadpodstawowej,
 • zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.