Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Procedury zgłaszania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu

1. Do wydania opinii stwierdzającej specyficzne trudności w uczeniu się konieczne jest przeprowadzanie przynajmniej dwóch badań w Poradni w okresie od I do VIII klasy.

2. Podczas pierwszej diagnozy przeprowadzanej w klasach I – III, może być stwierdzone u ucznia „ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się” i zalecone są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku.

3. Podczas pierwszej diagnozy w klasie IV lub wyższej (do ukończenia szkoły podstawowej), mogą być stwierdzone u ucznia symptomy występowania specyficznych trudności w uczeniu się.

4. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

5. Podczas drugiej diagnozy, jeżeli dziecko spełnia wymogi psychologiczno-pedagogiczne oraz wykaże się znajomością zasad pisowni języka polskiego, może otrzymać opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wskazane jest wykazanie się również dowodami pracy w zakresie występujących trudności.

6.  Opinia stwierdzająca występowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii,) raz wydana zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej badanego ucznia i upoważnia do:

 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do jego możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych;
 • dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów (w tym egzaminu maturalnego) – zgodnie z zasadami zawartymi w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7. W celu ustalenia terminów badań konieczne jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie Poradni pisemnego wniosku „Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu” podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów – druk dostępny w sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej.

8. Wnioskodawca może dołączyć do składanego wniosku:

 • wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich,
 • opinię nauczycieli, wychowawców lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • zeszyty i prace klasowe bieżące i z klas młodszych.

9. Po otrzymaniu Zgłoszenia sekretariat Poradni ustali z rodzicem terminy spotkań ze specjalistami.

10. Do Poradni uczeń zgłasza się z rodzicem lub prawnym opiekunem.

11. Niemożność przybycia dziecka na spotkanie ze specjalistami do Poradni w wyznaczonym terminie w uzasadnionym przypadku, należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie Poradni.

12. W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów u których z różnych przyczyn niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:

 • nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodzica (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem,
 • dyrektor zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej;
 • dyrektor szkoły składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia;
 • rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.

13. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

14. Pisemny wniosek o przeprowadzenie badania składany jest osobiście w sekretariacie Poradni, ale:

a)     jeżeli rodzic nie jest w stanie złożyć pisemnego wniosku, może zgłosić dziecko telefonicznie -informacja ta jest odpowiednio zarejestrowana (Rejestr wpływających wniosków)

b)    jeżeli wniosek wpłynie droga elektroniczną również jest odpowiednio rejestrowany (Rejestr wpływających wniosków).

Rodzice w obu przypadkach własnoręczny podpis składają podczas najbliższej wizyty w Poradni.

15. Wnioski są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza kolejnością.

16.  Za przyjmowanie wniosków i wyznaczanie terminów badań odpowiedzialny jest sekretariat Poradni.=

17. Wskazane jest dołączenie do wniosku o przeprowadzenie badania opinii wychowawcy, nauczyciela języka polskiego lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem.

18. Wskazane jest, aby rodzice (opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń) dołączyli do wniosku wytwory pisemne (zeszyty, dyktanda, sprawdziany i inne wytwory). Opinię odbiera rodzic (prawny opiekun, pełnoletni uczeń) lub osoba upoważniona pisemnie przez rodzica w sekretariacie Poradni lub zgodnie z prośbą rodzica.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2016 poz. 2223 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019, poz. 1707).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.).