Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Procedura wydawania opinii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu

Cel procedury:

Wskazanie zasad wydawania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii w sprawach.

Informacje ogólne:

1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia zawiera uzasadnienie do zgłaszanego problemu.

3. Pisemny wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Wniosek jest niezbędny do:

  • wydania opinii,
  • przekazania kopii opinii do przedszkola, szkoły lub placówki,
  • wydania informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni,
  • współpracy ze szkołą w celu określenia niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

5. Osoba składająca wniosek może dołączyć do niego posiadaną dokumentację (w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce).

6. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzic na wniosek poradni przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, uczeń pełnoletni przedstawia zaświadczenie o swoim stanie zdrowia, które zawierają informacje niezbędne do wydania opinii.

7. W przypadku, gdy ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, nie jest możliwe wydanie opinii w terminach określonych ustawowo, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

8. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko o wydanie opinii nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem w odniesieniu do rozpatrywanego problemu dziecka, z jednoczesnym poinformowaniem o tym wnioskodawcy.

9. Opinia wydana przez poradnię zawiera:

  • oznaczenie poradni wydającej opinię,
  • numer opinii;
  • datę wydania opinii;
  • podstawę prawną wydania opinii;
  • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
  • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
  • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
  • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
  • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
  • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
  • ·podpis dyrektora Poradni.

Postępowanie:

1. Pracownik sekretariatu poradni przyjmuje i rejestruje zgłoszenie dziecka do Poradni jednocześnie informuje wnioskodawcę o terminach badań psychologiczno-pedagogicznych, w razie potrzeby również logopedycznych.

2. Zgłoszenie wraz z ewentualną dokumentacją dostarczoną przez rodzica(prawnego opiekuna) lub zgłoszenie z kartą indywidualną dziecka/ucznia (w przypadku kolejnej diagnozy w poradni) pracownik sekretariatu przekazuje do zespołu badającego.

3. Pracownik poradni zapoznaje się ze zgłoszeniem i/lub:

  • w przypadku, gdy dziecko/uczeń jest zgłoszony po raz pierwszy zakłada mu Indywidualną Kartę,
  • w przypadku kolejnej diagnozy aktualizuje informacje znajdujące się na Indywidualnej Karcie Dziecka, analizuje wcześniejsze wyniki badań prowadzonych w poradni, analizuje wszelką inną dokumentację znajdującą się w karcie dziecka/ucznia.

4. Jeżeli na badanie nie dostarczono dokumentacji niezbędnej do wydania opinii, pracownik zobowiązuje rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia do dostarczenia wymaganych dokumentów w określonym czasie.

5. Badanie diagnostyczne przeprowadza się w ciągu jednego dnia zgodnie z procedurami opisanymi w podręcznikach testowych, odstępstwa od tych procedur są odnotowywane w protokole przebiegu badania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (złe samopoczucie dziecka, wolne tempo pracy, znaczne zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość lub odmowa współpracy ze strony badanego) wskazane jest wyznaczenie kolejnego terminu badania.

7. Wstępnym elementem diagnozy prowadzonej w poradni jest rozmowa z rodzicem (prawnym opiekunem) w celu zebrania informacji w odniesieniu do zgłaszanego problemu.

8. Etapy badania:

  • nawiązanie kontaktu z dzieckiem/uczniem,
  • wykonanie zdań testowych.

9. Każdy pracownik prowadzący badanie diagnostyczne rejestruje i oblicza wyniki testowe i konsultuje się z innymi członkami zespołu badającego.

10. Po zakończeniu badania pracownicy pedagogiczni omawiają z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub pełnoletnim uczniem wyniki badań. Udzielona zostaje porada oraz wskazówki do dalszej pracy samokształceniowej w domu.

11. Wnioskodawca wypełnia wniosek o wydanie opinii w danej sprawie wraz z jego uzasadnieniem.

12. Zespół badający zwraca dokumentację do sekretariatu w terminie umożliwiającym wydanie opinii do 30 dni od wpłynięcia wniosku o wydanie opinii.

13. Zgromadzona w toku badania dokumentacja (kwestionariusze testów, wyniki obserwacji, kwestionariusz wywiadu z rodzicem) oraz opracowane w formie pisemnej wyniki poszczególnych diagnoz, pracownicy umieszczają w Karcie Indywidualnej Dziecka oraz przekazują do sekretariatu poradni w formie elektronicznej.

14. Projekt opinii opracowany przez zespół diagnostyczny podlega analizie pod kątem formalnym i merytorycznym dokonywanej przez dyrektora poradni.

15. Rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń odbierają podpisany przez dyrektora lub osobę do tego upoważnioną 1 egzemplarz opinii, osobiście w sekretariacie poradni.

16. Odbiór zostaje potwierdzony podpisem wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.).