Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

FORMY POMOCY BEZPOŚREDNIEJ DLA RODZICÓW

 Formy pomocy bezpośredniej dla rodziców

 • Konsultacje indywidualne (przed i po diagnozie oraz na prośbę rodziców).
 • Konsultacje/porady dla rodziców dotyczące zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki, prelekcje, warsztaty w zależności od potrzeb.
 • Porady logopedyczne dla rodziców odnośnie zapobiegania wadom wymowy.
 • Grupy wsparcia dla rodziców.
 • Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
 • Porady dla rodziców z zakresu integralnej profilaktyki i zapobiegania zachowaniom ryzykownym dla młodzieży.
 • Prelekcje dla rodziców na terenie przedszkoli, szkół i placówek – tematyka wg zapotrzebowania.
 • Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 • Doradztwo zawodowe – spotkania informacyjne dla rodziców.
 • Pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej dla uczniów zdolnych.
 • Mediacje w sytuacji konfliktu dotyczące dzieci i młodzieży.
 • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających edukację w szkole.
 • Udzielanie rodzicom informacji na temat form pomocy oferowanej przez poradnię, procedurach obowiązujących przy wydawaniu orzeczeń stosownych do stwierdzonych dysfunkcji i opóźnień rozwojowych. 

 Ponadto oferujemy w roku szkolnym 2019/2020 szkolenia dla rodziców na terenie przedszkoli, szkół i placówek o następującej tematyce:

 • „Bezpiecznekorzystanie z Internetu i gier komputerowych”.
 • „Jak porozumieć się z Nastolatkiem czyli Rodzicu chcesz mieć rację, czy relację?”.
 • „Wpływ procesów poznawczych na rozwój mowy dziecka”.
 • „Jak przez codzienne działania kształtować u swojego dziecka postawy samodzielności i proaktywności?”.