Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Formy pomocy bezpośredniej dla nauczycieli

Formy pomocy bezpośredniej dla nauczycieli:

 • Szkolenia Rad Pedagogicznych według zgłoszonych potrzeb.
 • Spotkania warsztatowe dla pedagogów, psychologów, logopedów szkolnych, nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych.
 • Współpraca z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami oraz innymi specjalistami szkolnymi w rozpoznawaniu problemów i dysfunkcji uczniów, rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału dzieci i młodzieży.
 • Konsultacje dla nauczycieli szkół i przedszkoli dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Prowadzenie mediacji i interwencji kryzysowych.
 • Pomoc w planowaniu i prowadzeniu działań z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Wykłady, prelekcje według potrzeb.
 • Konsultacje i porady dla nauczycieli, pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych (udzielane przez wszystkich specjalistów poradni). Istnieje również możliwość w formie elektronicznej.
 • Wspieranie działań edukacyjnych przedszkola/szkoły/placówki.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych.
 • Pomoc w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Realizacja programów profilaktycznych.

Ponadto oferujemy w roku szkolnym 2019/2020 szkolenia Rad Pedagogicznych o następującej tematyce:

 • Wsparcie dla uczniów o skłonnościach depresyjnych.
 • Samookaleczenia - czy to na pewno moda?
 • Realizacja zaleceń orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.