Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Procedura składania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dostępny jest w sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej Poradni w zakładce („Do pobrania”) wypełniają go rodzice/prawni opiekunowie dziecka. We wniosku należy podać między innymi numer PESEL oraz określić przyczynę i cel, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia.

2. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej z dołączonymi elektronicznymi kopiami wymaganych dokumentów. Wniosek musi być uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

3. Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć:

  • dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,
  • dokumentację medyczną leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane dla dziecka orzeczeniach lub opiniach, jeżeli takie zostały wydane.
  • wynikach wcześniejszych badań diagnostycznych psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (w przypadku badań przeprowadzonych w innej poradni) natomiast w przypadku Poradni, w której działa Zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę,                                                      
  • zaświadczenie lekarza specjalisty o stanie zdrowia dziecka/ucznia - rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD),
  • w przypadku dzieci lub uczniów objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka,
  • wymagane oświadczenia wnioskodawcy zgodnie z § 6 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

5. Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

6. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

7. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

8. Zespół na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku:

  • zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia,
  • potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w orzeczeniu,
  • potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.                                        

 

9. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (zespołowe lub indywidualne – formę określa Zespół) organizuje się dla dziecz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (DZ. U. z 2013 r., poz.529)

 Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).