Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Procedury wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Informacje ogólne

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydawane są ze względu na:

 • niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym);
 • niesłyszenie i słabe słyszenie;
 • niewidzenie i słabe widzenie;
 • autyzm, w tym Zespół Aspergera;
 • niepełnosprawność ruchową, w afazję;
 • niepełnosprawność sprzężoną,
 • niedostosowanie społeczne,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

2. Zespół Orzekający wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie powiatu przasnyskiego. W przypadku dzieci, które nie korzystają z wychowania przedszkolnego bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka, które powinno znajdować się na terenie powiatu przasnyskiego.

3. Skład Zespołu ustala Dyrektor Poradni i kieruje nim jako przewodniczący.

W skład zespołu wchodzą:

 • Dyrektor – przewodniczący zespołu,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • lekarz,
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

4. Na wniosek przewodniczącego Zespołu i za zgodą rodzica dziecka/ucznia w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym mogą brać udział nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem.

Na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka/ucznia w posiedzeniu Zespołu z głosem doradczym może brać udział psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inny niż wymienieni powyżej wspierający wnioskodawcę w przekazaniu pełnej informacji o potrzebach dziecka/ucznia.

Informacje szczegółowe

1. W celu potwierdzenia chęci rozpatrzenia sprawy rodzice/prawni opiekunowie składają Zgłoszenie dziecka do Poradni w postaci elektronicznej lub papierowej (osobiście lub drogą pocztową).

2. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego uzasadniającą wszczęcie sprawy oraz:

 • dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących zaświadczenie od lekarza specjalisty np. laryngologa;
 • dla dzieci niewidomych i słabowidzących zaświadczenie od lekarza specjalisty np. okulisty;
 • dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera zaświadczenie od lekarza specjalisty np. psychiatry;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją zaświadczenie od lekarza specjalisty np. neurologa;

(w szczególnie uzasadnionych przypadkach zaświadczenie może być wydane także przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego).

3. Wnioskodawca dołącza także wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

4. Po zgromadzeniu dokumentacji wyznaczane są w sekretariacie Poradni terminy koniecznych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.

5. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się w formie papierowej lub elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów. Na żądanie przewodniczącego Zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

6. W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii lub dwóch rodzajów orzeczeń i opinii wnioskodawca składa jeden wniosek.

7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

8. Po badaniach ustalany jest termin Zespołu Orzekającego, o którym informowani są rodzice.

9. Rodzice oraz inne osoby wnioskowane przez przewodniczącego Zespołu i za zgodą rodziców mogą wziąć udział w posiedzeniu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

10.  Orzeczenie odbiera wnioskodawca w sekretariacie Poradni potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu.

11. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.).