Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Procedura składania wniosków o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu

INFORMACJE OGÓLNE

        Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest kompleksową formą pomocy specjalistycznej, mającej na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

         Formalnym warunkiem otrzymania pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu.

WNIOSEK O WYDANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA

        Druk wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni.

       Wniosek wypełniają i podpsują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

        Do wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do dołączenia następującej dokumentacji:

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka potwierdzające występowanie zaburzeń rozwojowych. Zaświadczenie wypełnia lekarz specjalista na druku Poradni, który dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej.
 • Opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych – jeżeli takie zostały wydane.
 • Dokumentację medyczną leczenia specjalistycznego oraz orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – jeżeli rodzic taką dokumentację posiada.

SKŁADANIE WNIOSKU

        Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wraz z załącznikami w sekretariacie Poradni lw postaci papierowej ub w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

         Do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu należy składać wnioski dotyczące dzieci, które:

 • uczęszczają do przedszkoli, szkół lub ośrodków mających siedzibę na terenie miasta Przasnysz lub powiatu przasnyskiego, bez względu na miejsce zamieszkania dziecka,
 • nie uczęszczają do przedszkoli, szkół lub ośrodków, ale zamieszkują na terenie miasta Przasnysz lub powiatu przasnyskiego.

         Poradnia przyjmuje wnioski kompletne zawierające niezbędne załączniki. 

        W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, wnioskodawca wezwany jest do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wezwania.

WYDANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

        Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wraz z dokumentacją przewodniczący Zespołu Orzekającego kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

        O terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego przewodniczący zespołu informuje wnioskodawcę. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko, jeżeli składając wniosek o wydanie opinii taką zgodę wyraził.

       O terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego przewodniczący zespołu informuje:

 • dyrektora przedszkola/szkoły - w przypadku gdy,  wnioskodawca składając wniosek o wydanie opinii wyraził zgodę na udział w posiedzeniu zespołu: nauczyciela, wychowawcy, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • osobę - o której obecność na posiedzeniu zespołu wnioskował rodzic składając wniosek o wydanie opinii (w szczególności może to być psychologa, pedagoga, logopedę, lekarza lub inny specjalista).

         W przypadku, gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu Zespołu Orzekającego, przewodniczący zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.

        W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku lub dnia uzupełnienia wniosku.  

       W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może być wydana w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku lub dnia uzupełnienia wniosku. 

        Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana jest wnioskodawcy w jednym egzemplarzu, za pokwitowaniem w sekretariacie Poradni w terminie 7 dni od dnia wydania lub przekazywana na adres wskazany we wniosku.

        W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Zespół Orzekający wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

        Zespół Orzekający na wniosek wnioskodawcy, może również wydać nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mimo posiadanej, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii. Nowa opinia jednocześnie uchyla poprzednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
 • Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające z publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.).
 • Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przasnyszu.