Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

RODO

  Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu jest Dyrektor Poradni, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu,   ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 26 15 i 29 753 30 02
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70, 29 752 26 15 i 29 753 30 02 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu oraz w celach statystycznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu.
 5. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.
 6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody” informuję, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu. 
 12. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
  Dyrektor Poradni