Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Zadania

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz. U. z 2013 r poz. 199 z późn. zm.).

Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest:

 • wydanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy, 
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • objęcie dzieci i młodzieży, a w razie potrzeb także ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

 Pomoc ta jest udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodziny,
 • grup wsparcia,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,
 • wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na:

 1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 1. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 2. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 3. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 4. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień lub innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 6. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

Zadania te są realizowane w formie:

 • porad i konsultacji,
 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

 1. wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 2. wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
 3. realizacji podstaw programowych,
 4. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 5. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
 7. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

        Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. W zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.