Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Procedura przyjęć

ZASADY OGÓLNE

 1. Wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie wymaga skierowania, jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Poradnia udziela pomocy dzieciom/uczniom przedszkoli, szkół  i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 3. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola/szkoły pomocy udziela się, jeśli dzieci zamieszkują w rejonie działania Poradni, czyli na terenie powiatu przasnyskiego.
 4. W zależności od zgłaszanego problemu klient może skorzystać  z pomocy: logopedy, pedagoga, psychologa zgodnie z przydzielonym rejonem.
 5. Wszyscy klienci Poradni mają zapewnioną ochronę danych osobowych i realizację zasady równości w dostępie do usług Poradni.
 6. Pełnoletni uczeń bądź rodzice/prawni opiekunowie mają prawo  na każdym etapie postępowania zrezygnować z pomocy Poradni.

ZGŁASZANIE DZIECKA/UCZNIA DO PORADNI 

 1. Podstawą do zgłoszenia dziecka/ucznia do Poradni jest złożone i zarejestrowane w sekretariacie Poradni pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Druki zgłoszeń są dostępne w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej Poradni w zakładce "Do pobrania".
 2. Do zgłoszenia można dołączyć posiadaną dokumentację medyczną lub inną potwierdzającą zgłoszone problemy.
 3. Opiekunowie prawni dziecka/ucznia powinni dołączyć do wniosku dokument poświadczający ustanowienie ich opiekunami prawnymi.
 4. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Poradnia zajmuje się sprawą również na telefoniczne zgłoszenie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, a druk zgłoszenia wypełniają rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń przed wizytą
 5. Zarejestrowane zgłoszenie pracownik sekretariatu przekazuje właściwemu pracownikowi pedagogicznemu Poradni.
 6. Termin wizyty w Poradni na badania diagnostyczne wyznacza pracownik sekretariatu, zgodnie z kolejnością zarejestrowanych zgłoszeń lub w najbliższym wolnym terminie lub innym dogodnym dla klienta terminie w godzinach pracy Poradni. Czas oczekiwania na termin uzależniony jest od ilości zgłoszeń w danym okresie.
 7. W szczególnie wyjątkowych i podyktowanych ważnymi potrzebami sprawach, termin może być wyznaczany poza kolejnością zgłoszeń.
 8. Klienci powiadamiani są o terminie wizyty w Poradni osobiście lub telefonicznie.
 9. Na umówiony termin spotkania należy zgłosić się z numerem PESEL badanej osoby.
 10. Do Poradni dziecko przychodzi z rodzicem (prawnym opiekunem lub osobą pełnoletnią wyznaczoną przez rodzica) i pozostaje pod jego opieką. W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
 11. Czas wizyty u specjalisty może wynosić do 2 godzin. W trakcie badania diagnostycznego opiekę nad dzieckiem przejmuje odpowiednio: psycholog, pedagog, logopeda. O ewentualnej obecności rodzica/prawnego opiekuna decyduje diagnosta.
 12. Niezgłoszenie się na badanie w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce.
 13. Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka Zaleca się też, żeby dziecko było wyspane i najedzone. Dziecko, które jest w złej formie fizycznej, niewsypane albo głodne, nie jest w stanie pracować podczas badania adekwatnie do swoich możliwości, co bezpośrednio wpływa na wynik badania psychologiczno-pedagogicznego.
 14. Prosimy o przyprowadzanie na badania i zajęcia terapeutyczne dzieci zdrowych, tzn. jeżeli w dniu badania dziecko jest przeziębione, ma gorączkę, biegunkę, mocny katar lub kaszel, jest bardzo osłabione prosimy o telefoniczne uprzedzenie o tym fakcie i ewentualną konsultację co do możliwości przyjęcia przez nas dziecka w innym terminie.

 WSTĘPNE KONSULTACJE

 1. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pierwszą wizytę ustalany jest w przypadku potrzeby termin wstępnej konsultacji, na którą zgłasza się rodzic sam z posiadaną dokumentacja dziecka (wyniki badań, prace dziecka, diagnozy psychologiczne, opinia ze szkoły)
 2. W trakcie wstępnej konsultacji poddawana jest analizie zgromadzona dokumentacja, przeprowadzony zostaje wywiad na temat występujących u dziecka trudności, specyfiki zgłaszanego problemu, przebiegu rozwoju dziecka. Rodzic uzyskuje informacje o przebiegu wsparcia i pomocy oraz na temat miejsc i form specjalistycznej pomocy.
 3. W przypadku zakwalifikowania dziecka/ucznia na badania diagnostyczne w celu wydania opinii w Poradni rodzic/prawny opiekun wypełnia wniosek w trakcie wstępnej konsultacji.

 DIAGNOZOWANIE 

 1. Zespół diagnozujący przeprowadza analizę zgłoszenia dziecka oraz posiadanej dokumentacji (zaświadczenie lekarskie, karta leczenia szpitalnego, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia o dziecku z przedszkola / szkoły / placówki, poprzednie opinie lub orzeczenia).
 2. Zespół diagnozujący dokonuje przemyślanego, adekwatnego do potrzeb diagnozy, wyboru metod, narzędzi i technik diagnostycznych.
 3. Zespół przeprowadza badanie diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 4. Poszczególni członkowie zespołu diagnozującego przeprowadzają analizę wyników badań.
 5. Zespół diagnozujący po wzajemnych konsultacjach specjalistycznych wypracowuje wspólne stanowisko i zalecenia.
 6. Zespół omawia z rodzicem efekty postępowania diagnostycznego, przekazuje wyniki badań oraz ustala dalsze działania.
 7. W przypadku zasadności wydania opinii, po zakończeniu postępowania diagnostycznego, rodzic / prawny opiekun / pełnoletni uczeń, otrzymuje druk Wniosku o wydanie opinii oraz zostają mu udzielone niezbędne wskazówki dotyczące jego wypełnienia.                                 

OPINIOWANIE  

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 2. Wniosek o wydanie opinii, w postaci papierowej lub elektronicznej rejestrowany jest w Księdze Rejestru (powinien zawierać pieczęć "data wpływu") oraz przekazany zostaje do Zespołu diagnozującego.
 3. Osoba składająca wniosek może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek (wyniki badań specjalistycznych, opinię nauczyciela / wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia).
 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne zaświadczenie lekarskie, wnioskodawca przedstawia takie zaświadczenie na wniosek Poradni. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w wymaganym terminie, opinię wydaje Poradnia w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 5. Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola / szkoły / placówki o wydanie o dziecku opinii nauczyciela / wychowawcy, informując o tym wnioskodawcę.
 6. Opinię opracowują specjaliści diagnozujący dziecko w ciągu 2 tygodni od daty wpływu wniosku i przekazują do sekretariatu Poradni. Opinia musi być przekazana do głównego komputera w sekretariacie Poradni.
 7. Pracownik sekretariatu rejestruje opinię, nadaje jej ostateczny kształt oraz przekazuje w jednym egzemplarzu do sprawdzenia i podpisu członkom zespołu diagnozującego.
 8. Podpisany przez pracowników egzemplarz opinii zostaje zwrócony do sekretariatu, po czym przekazany przez pracownika sekretariatu do Dyrektora Poradni w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty wpływu wniosku.
 9. Sprawdzona i podpisana przez Dyrektora opinia przekazana jest do sekretariatu celem przygotowania do wydania w jednym egzemplarzu.
 10. Za przesłanie opinii pocztą lub osobisty odbiór przez wnioskodawcę odpowiada pracownik sekretariatu. Odbiór opinii w sekretariacie odbywa się za potwierdzeniem.
 11. Poradnia wydaje informację o wynikach przeprowadzonej  w poradni diagnozy na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
 12. Procedura wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest taka sama jak przy wydawaniu orzeczeń, rodzice dziecka wypełniają stosowny wniosek załączając do niego zaświadczenie lekarskie, wyniki badań.
 13. Istnieje możliwość przekazania kopii opinii do przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

ORZEKANIE 

          W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną należy złożyć wniosek dostępny w sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej i zaświadczenie o stanie zdrowia, wystarczy o lekarza pierwszego kontaktu.

 1. W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z innymi niepełnosprawnościami (słabosłyszeniem, słabowidzeniem, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne) należy złożyć wniosek dostępny w sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej i zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tych przypadkach specjalisty.
 2. W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie określające powód ubiegania się o nauczanie indywidualne oraz proponowany okres tego nauczania (nie krótszy niż 30 dni). Jeżeli nauczanie dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wówczas należy dołączyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 3. Rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do wniosku dołączają zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Wskazane jest dołączenie do wniosków o wydanie orzeczenia opinii wychowawcy, nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem/dzieckiem szkoły/przedszkola.

ZGŁASZANIE DZIECI/UCZNIÓW NA ZAJĘCIA DO PORADNI

 1. Terapia pedagogiczna – zapisy do 30 września w sekretariacie Poradni, w innym okresie w miarę wolnych miejsc.
 2. Terapia logopedyczna – w ciągu całego roku szkolnego bezpośrednio u logopedów w miarę wolnych miejsc.
 3. Terapia psychologiczna- zapisy w sekretariacie Poradni w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. W sytuacjach traumatycznych i zagrażających życiu od chwili zgłoszenia.
 4. Terapia EEG BIOFEEDBACK- zapisy telefoniczne i osobiste w ciągu roku szkolnego.  O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Terapia Integracji Sensorycznej SI – zapisy do końca sierpnia  u terapeutów lub sekretariacie Poradni.
 6. Trening Umiejętności Społecznych- (TUS)- zajęcia rozpoczną się z chwilą zebrania grupy. Zapisy trwają.
 7. Terapia rodzin – według zgłoszeń.
 8. Inne zajęcia zgodnie z ofertą Poradni na dany rok szkolny – zapisy w sekretariacie do końca września.