Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Psychologiczna

PSYCHOLODZY:

 • mgr Anna Brzostek,
 • mgr Ewa Olszak,
 • mgr Karolina Orłowska.

OFERTA DLA RODZICÓW I DZIECI:

Diagnoza:

 • Diagnoza dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka.
 • Diagnoza dzieci poniżej 7 roku życia – ocena rozwoju dziecka.
 • Diagnoza gotowości szkolnej.
 • Diagnoza uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania oraz z trudnościami w nauce.
 • Diagnoza uczniów z zaburzeniami w zachowaniu.
 • Diagnoza dzieci z niepełnosprawnościami.

  Terapia:

 • Indywidualna i grupowa terapia psychologiczna dzieci z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym.
 • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Konsultacje:

 • „Klub Rodzica” – indywidualne porady i konsultacje dla rodziców  dzieci z problemami edukacyjnymi i  wychowawczymi (termin spotkania uzgadniany telefonicznie),
 • Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH: 

 • Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i uczniów.
 • Prelekcje dla rodziców.
 • Udział w zebraniach rad pedagogicznych.
 • Zajęcia i warsztaty dla uczniów.
 • Interwencje kryzysowe i mediacje.