Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Pedagogiczna

PEDAGODZY:

 • mgr Elżbieta Radomska,
 • mgr Jolanta Elżbieta Pogorzelska,
 • mgr Agnieszka Tadrzak,
 • mgr Izabela Monika Szypulska.

 OFERTA  DLA  RODZICÓW  I  DZIECI:

 Diagnoza:

 • Diagnoza dzieci poniżej 7 roku życia – ocena rozwoju dziecka, Diagnoza gotowości szkolnej,
 • Diagnoza uczniów w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej.

 Terapia:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z ryzyka dysleksji,
 • Zajęcia dla uczniów klas pierwszych z obniżoną sprawnością manualną.
 • Zajęcia usprawniające technikę pisania i czytania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Trening ortograficzny.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci z trudnościami w nauce.
 • Zajęcia stymulujące rozwój funkcji poznawczych dla dzieci z niższymi możliwościami intelektualnymi.
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Terapia wspierająca dla dzieci z problemami w rodzinie.
 • Terapia Integracji Sensorycznej.

 Konsultacje:

 • Indywidualne porady i konsultacje mające na celu pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości  psychofizycznych  dzieci  i  młodzieży  oraz  w  rozwiązywaniu  problemów  edukacyjnych i wychowawczych.
 • ,,Grupa wsparcia dla rodziców” – spotkania grupowe dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub dzieci u których występują zaburzenia rozwojowe.

 OFERTA  DLA  PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

 • Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców i uczniów.  
 • Prelekcje dla rodziców.
 • Udział w zebraniach rad pedagogicznych,
 • Zajęcia i warsztaty dla uczniów,
 • Interwencje kryzysowe i mediacje.  
 • Organizowanie spotkań w ramach sieci współpracy pedagogów i psychologów powiatu przasnyskiego.