Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Zespoły Orzekające

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1743)

Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową
  w tym z afazją, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, mających siedzibę na terenie powiatu przasnyskiego. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli, szkół i placówek, jeżeli dziecko zamieszkuje w powiecie przasnyskim.

SKŁAD ZESPOŁU 

 1. Zespół powołuje dyrektor Poradni. 
 2. W skład zespołu wchodzi:
 • dyrektor lub upoważniana przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • lekarz,
 • inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
 1. W posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą także uczestniczyć na wniosek przewodniczącego i za zgodą rodziców dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, do której uczęszcza dziecko/uczeń.

DOKUMENTACJA 

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub pełnoletniego ucznia. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie Poradni oraz do pobrania na stronie internetowej Poradni. Wniosek o wydanie orzeczenia można złożyć w postaci elektronicznej zgodnie z §5 ust. 2 i 3 począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia,
 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego - druki dostępne w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej,
 • dokumentację szkolną: opinię wychowawcy, nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem/dzieckiem szkoły/przedszkola.

DIAGNOZA

Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej przeprowadza się diagnozy w Poradni. Termin należy ustalić w sekretariacie.

TERMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO I OBECNOŚĆ RODZICA NA ZESPOLE

Termin Zespołu ustala dyrektor Poradni. O terminie posiedzenia Zespołu przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę, dyrektora w przypadku udziału osób o których mowa w §4 ust 4 pkt 1,  osoby o których mowa §4 ust. 4 pkt 2 w przypadku udziału tych osób w posiedzeniu zespołu.

Rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

Orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie Poradni.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu.

Artykuły