Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Poradnictwo w Przasnyszu

     Początki zinstytucjonalizowanej działalności poradniczej w naszym mieście są podobne do ogólnopolskich. Tworzone koncepcje naukowe, wydawane akty prawne, a następnie ich realizacja były wyznacznikiem poradnictwa oświatowego w Przasnyszu. Początek działalności Poradni w Grodzie nad Węgierką, miał miejsce pod koniec lat 70-tych XX wieku.

     Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 1968 roku w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowych umożliwiło ówczesnemu Inspektorowi Szkolnemu powołanie do życia Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu z dniem 1 września 1969 roku. Jej akt założycielski z dnia 16 września 1969 r. podpisał Inspektor Szkolny – Jan Panek.

     Powołanie w ówczesnym powiecie pierwszej tego typu specjalistycznej placówki udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej miało ogromne znaczenie dla środowiska lokalnego. Odpowiadało jego potrzebom oraz wypełniało istniejącą lukę w funkcjonującym wtedy systemie instytucji świadczących usługi na rzecz oświaty.

     Nowo utworzona Poradnia obejmowała swoim zasięgiem rejon dawnego powiatu przasnyskiego, czyli dwa miasta Przasnysz i Chorzele oraz osiem gmin: Baranowo, Chorzele, Czernice Borowe, Dzierzgowo, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz, Zaręby.

     Nowa placówka oświatowa była finansowana ze środków Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przasnyszu i przy tej instytucji miała swoją pierwszą siedzibę. Mieściła się w jednym pokoju przy ulicy Żymierskiego, obecnie ulicy Św. Stanisława Kostki.

     Organem prowadzącym był Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, nadzór merytoryczny w tym czasie sprawowało Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego i Okręgowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Warszawie.

     W 1975 roku miała miejsce reforma administracji państwowej, która wpłynęła również na zmiany organizacyjne w oświacie.

     Po zmianach administracyjnych w Polsce decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce z dnia 30 sierpnia 1975 roku Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Przasnyszu została przekształcona w Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Orzeczenie Organizacyjne z dnia 10 listopada 1975 roku o uruchomieniu z dniem 1 września 1975 roku Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu wydał Pan Jan Kaczyński- Miejski Dyrektor Szkół.

     Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa objęła swym zasięgiem działania miasto Przasnysz oraz gminy: Baranowo, Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz i Zaręby.

     Siedziba Poradni znajdowała się w Ratuszu Miejskim przy Placu 1-go Maja, gdzie były już gabinety dla psychologa, pedagoga i logopedy. Nadzór pedagogiczny zaczyna sprawować Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce oraz Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Ostrołęce.

     W roku 1985 nastąpiła zmiana nazwy Poradni. Rozpoczął się okres Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu. W funkcjonowaniu placówki nie nastąpiły istotne zmiany merytoryczne. Dnia 15 marca 1990 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Przasnyszu zmienia lokalizację. Z Ratusza Miejskiego zostaje przeniesiona do budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy Makowskiej 10.

     Nadzór pedagogiczny w tym okresie sprawowało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce. Organem prowadzącym była Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Ostrołęce. Sprawy ekonomiczne Poradni prowadził Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przasnyszu. W 1990 roku odłączono od rejonu działania gminę Baranowo i włączono ją do rejonu Ostrołęki.

     Rok 1993 wniósł wiele zmian. Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 roku w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni specjalistycznych Kurator Oświaty w Ostrołęce Pan Ryszard Załuska Decyzją Nr 4/93 z dnia 31 sierpnia 1993 roku przekształcił 1 września 1993 rokuPoradnię Wychowawczo-Zawodową w Przasnyszu w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przasnyszu. 

     Decyzja określała również rejon działania Poradni, który obejmował miasto i gminę Przasnysz oraz gminy: Jednorożec, Chorzele, Krzynowłoga Mała, a organizacja pracy powinna być zgodna z aktami prawnymi, statutem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu oraz zatwierdzanym na każdy rok szkolny arkuszem organizacyjnym. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawował Kurator Oświaty w Ostrołęce. Poradnia obejmowała opieką wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące na wyżej wymienionym obszarze.

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu w 1997 roku zostaje przeniesiona z Cechu Rzemiosł Różnych do budynku po dawnym internacie Liceum Ogólnokształcącego, przy ulicy Szosa Ciechanowska 6.

     Zgodnie z nowym podziałem administracyjnym kraju od stycznia 1999 roku Przasnysz stał się znowu powiatem. W związku z powyższym Powiat Przasnyski został organem prowadzącym dla Poradni, a Mazowiecki Kurator Oświaty organem sprawującym nadzór pedagogiczny. W tym roku dołączono do rejonu działania Poradni gminę Krasne i gminę Czernice Borowe.

     Na podstawie Decyzji Starosty Przasnyskiego z dnia 26 czerwca 2001 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu została wytypowana do wydawania orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem.

     Dzięki przychylności władz Powiatu w marcu 2006 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została przeniesiona do pomieszczeń w budynku przy ulicy Joselewicza 6.

     Nowym miejscem usytuowania placówki stały się zaadaptowane pomieszczenia po dawnej Przychodni Zdrowia. Poradnia zajmuje pomieszczenia pod wskazanym adresem do chwili obecnej. Posiada gabinet psychologiczny, pedagogiczny, logopedyczny i gabinety do prowadzenia specjalistycznych terapii.

     Obsługę księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych.