Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Dzieje Poradni

        Na przestrzeni pięćdziesięciu lat wraz ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-polityczną Polski, zmieniał się też charakter działania Poradni. Zmieniała się nazwa, obsada kadrowa, lokalizacja, rejon działania. Przybywało nowych zadań,  a wraz z nimi doskonaliły się formy pracy, powiększała się też kadra pedagogiczna, wzbogacała baza dydaktyczna i materialna. Zasadnicze kierunki pracy nie ulegały jednak istotnym zmianom.

        Od początku istnienia Poradnia zajmowała się pomocą dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. Analizując działalność Poradni w Przasnyszu możemy wyróżnić cztery zasadnicze etapy jej funkcjonowania ujęte w następujących latach:

 • 1969-1975 - okres działania Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej
  w Przasnyszu;
 • 1975-1985 – okres działania Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej
  w Przasnyszu;
 • 1985-1993 - okres działania Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu;
 • 1993–2019 – okres działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu.

LATA 1969-1975

        To czasy powstania Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu. Mieściła się przy ulicy Żymierskiego, obecnie ulicy Św. Stanisława Kostki.

Zadanie zorganizowania placówki, która ma pomagać dzieciom, powierzono nauczycielom historii ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu, Panu Józefowi Krynickiemu i Panu Michałowi Langiewiczowi.

Pierwszy z nich szybko wycofał się z tej działalności, zaś drugi pracował do 1972 roku i wprowadzał w życie nowe na tym terenie idee pedagogiczne.

Początki były „bardzo skromne”. Jak wspomina Michał Langiewicz - „w roku 1969 pracowaliśmy bez żadnego biurka, bez żadnego pokoju, przylepieni do jednego z pokojów Wydziału  Oświaty i Kultury, jeszcze wtedy Rady Powiatu”.

Rejon działania Poradni był dość obszerny, obejmował:

 1. miasto Przasnysz i Chorzele,
 2. gminy: Przasnysz, Chorzele, Baranowo, Czernice Borowe, Dzierzgowo, Jednorożec i Zaręby.

         Działalność Poradni w tym okresie skierowana została głównie na preorientację zawodową, działania prowadzone były w szczególności na terenach wiejskich, gdzie świadomość absolwentów dotycząca wyboru zawodu była niska. W szkołach prowadzono, za zgodą dyrektorów, w klasach VII i VIII pogadanki mające ukierunkować uczniów w wyborze zawodu.

 „(…) Dzieci nigdy, albo w większości wypadków nie wybierały zawodów, w których chciałyby się realizować, spełniać swoje marzenia i życzenia, tylko wybierały szkołę tę najbliższą – szkołę przysposobienia rolniczego, czy inną, bo akurat była pod ręką (…) „ – wspomina pierwszy pracownik pedagogiczny Poradni.

        Dostanie się do szkół ponadpodstawowych nie było łatwe, gdyż liczba miejsc była ograniczona. Uczniowie przechodzili rekrutację, którą prowadził pracownik Poradni wspólnie z Wydziałem Oświaty. Zadaniem Poradni było również zapewnienie przyjęcia zakwalifikowanych uczniów do szkół zawodowych poza powiatem. 

       W Poradni mimo ograniczeń kadrowych i lokalowych podejmowane były także działania związane z orzecznictwem. Pierwsze badania dzieci odbyły się w Miejskim Domu Kultury w porozumieniu z Poradnią Wojewódzką, z której oddelegowani pracownicy – psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, wspomagali prowadzone działania. Wspólnie z Wojewódzką Poradnią Wychowawczo-Zawodową w Warszawie zorganizowano również Uniwersytet dla Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu.

        Działalność poradnianą Pan Michał Langiewicz zakończył w 1972 roku. Został podinspektorem szkolnym, a po niedługim okresie starszym wizytatorem Wydziału Oświaty i Kultury w Przasnyszu.

        Pierwszym Dyrektorem Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w  Przasnyszu została Pani Joanna Wiecińska. Pełniąc funkcję dyrektora realizowała również obowiązki pedagoga. Psychologiem w tym okresie była Pani Ewa Langosz, która pracowała w Poradni do czerwca 1973 roku.

         Z początkiem roku szkolnego 1973/1974, Inspektor Wydziału Oświaty
w Przasnyszu powołał na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej metodyka nauczania początkowego - Panią Danutę Wiechowską. Pełniła ona funkcję dyrektora Poradni do 1984 roku.  Po zmianach kadrowych Pani Joanna Wiecińska pozostała w Poradni na etacie pedagoga do 1974 roku.  Na jej miejsce zatrudniono Panią Marię Muszyńską. Lekarzem konsultantem w tym czasie była Pani Janina Pałaszewska-Maćkowska. 

       Dla potrzeb Poradni Inspektor Jan Kaczyński zatrudnił sekretarkę - Panią Jadwigę Popławską. Mając na celu poprawę obsługi administracyjnej Poradni zakupiono maszynę do pisania i szafę biurową. W tym czasie o porządek w Poradni dbała Pani Jadwiga Żuchowska.

LATA 1975-1985

        To czas Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu. Zmniejszył się rejon działania Poradni. Odeszły gminy Czernice Borowe i Dzierzgowo.

       W 1975 roku Poradnię przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu, przydzielając jej jeden pokój. Na etacie psychologa zatrudniono Panią Apolinarę Szczecińską. W tym samym roku Poradnia otrzymała nowy lokal w Ratuszu Miejskim przy ulicy 3-ego Maja, na parterze w tzw. podcieniach, gdzie były już gabinety dla psychologa, pedagoga i logopedy.

       „Lokalizacja była wspaniała, ale warunki lokalowe i sanitarne fatalne. Doskwierało nam zimno, było ciemno i za oknem towarzystwo nie zawsze odpowiednie dla oczu i uszu dzieci. Mimo tego pracowało się wspaniale, bo atmosfera była dobra i twórcza” – wspomina Urszula Kornalewska logopeda Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu.

        Działalność Poradni rozwijała się z dnia na dzień. Poradnictwo zawodowe zapoczątkowane przez Pana Michała Langiewicza było kontynuowane. Nadal odbywały się spotkania z młodzieżą klas VII i VIII oraz ich rodzicami, opiekunami i wychowawcami. Ważną sprawą w tych latach pracy Poradni, stało się świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej sześciolatkom. Poradnia stała się konsultantem w sprawach dojrzałości szkolnej. Początkowo badano tylko dzieci zgłaszane przez lekarzy.

        W trosce o poprawę jakości pracy, sukcesywnie doposażano gabinety w meble, sprzęt radiomagnetofonowy, fachowe książki, pomoce naukowe do ćwiczeń logopedycznych i reedukacyjnych dla dzieci dyslektycznych i dysgraficznych, jak również zabawki edukacyjne.

        Wydzielono miejsce na sekretariat, który w tym okresie prowadzony był przez Panie: Jadwigę Popławską, Halinę Nałęcz, Joannę Śmigielską, Annę Grabowską i Bożenę Kawiecką, z męża Zatońską. Prace porządkowe wykonywała Pani Danuta Brzozowska. 

        Gabinet logopedyczny, w pierwszym okresie, prowadziła gościnnie Pani Romualda Grzybowska nauczycielka przedszkola. Trzy lata później na etacie logopedy została zatrudniona Pani Urszula Kornalewska, wieloletni pracownik Poradni, aktywny zawodowo przez ponad 30 lat.

        Pracownicy zmieniali się często, szczególnie psycholodzy. Po odejściu Pani Apolinary Szczecińskiej, psychologiem Poradni została Pani Janina Jarmułowicz, a po niej w roku 1982 Pani Aniela Walków, z męża Gauze.

        W tym samym roku grono pedagogiczne opuściła pani Maria Muszyńska, jej stanowisko zajęła Pani Celina Śmigielska, a następnie Pani Romualda Lendzion.Dwa lata później powiększyła się kadra. Na stanowisku pedagoga zostaje zatrudniona Pani Maria Mrzygłód.

        Konsultacji lekarskich w tym okresie udzielały: Pani Janina Pałaszewska-Maćkowska i Pani Krystyna Sobieska.

LATA 1985-1993

        W 1985 roku nastąpiła zmiana nazwy Poradni, usunięto przymiotnik „miejska”. Rozpoczął się okres Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu.

Lata te przyniosły większe zmiany od strony formalnej niż merytorycznej.

        W 1984 roku na emeryturę odeszła Pani Danuta Wiechowska, wieloletni dyrektor Poradni. Nowym dyrektorem została Pani Romualda Lendzion.

Dnia 15 marca 1990 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Przasnyszu zmienia lokalizację.

Z Ratusza Miejskiego została przeniesiona do budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy Makowskiej 10.

        W tym czasie w Poradni pracowali:

 • psycholodzy:

          Aniela Walków, z męża Gauze,

          Urszula Ostrowska,

         Anna Borzuchowska, z męża Brzostek;

 • pedagodzy:

          Maria Mrzygłód,

          Halina Kalinowska, obecnie Morawska,

          Małgorzata Garlińska, z męża Jurczyńska,

          Joanna Czaplicka-Żywiec,

          Jolanta Pogorzelska,

         Ryszard Juklaniuk;

 • logopedzi:

          Urszula Kornalewska;

 • lekarze konsultanci:

           Ewa Sendela,

          Anna Kaszubowska,

          Irena Żychowska;

 • obsługa sekretariatu:

           Lidia Jaroszewska,

           Barbara Makowska,

           Barbara Białobrzeska,

          Bożena Zatońska;

 • pracownicy obsługi:

          Danuta Brzozowska,

          Wiesława Pepłońska.

LATA 1993 – 2017

         W 1993 roku Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Przasnyszu przekształcono w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Stanowisko dyrektora objął Pan Ryszard Juklaniuk.

       Placówka kolejny raz zmieniła lokalizację. W 1997 roku zostaje przeniesiona z Cechu Rzemiosł Różnych do budynku po dawnym internacie Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Szosa Ciechanowska 6.

        Poszerza się grono pedagogiczne Poradni, ówczesny dyrektor zatrudnił psychologa Pana Stefana Pawelca, logopedę Panią Sylwię Pęśkiewicz, obecnie Kwiatek i pedagoga Panią Agnieszkę Tadrzak. Zatrudnione panie pracują do dnia dzisiejszego.

          Koniec lat 90-tych to okres współpracy z poradniami z obszaru województwa ostrołęckiego. W ramach tej współpracy miały miejsce spotkania pracowników, podczas których dzielono się wiedzą, nowymi pomysłami, wymieniano doświadczenia.

         Od stycznia 1999 roku Pan Ryszard Juklaniuk zostaje dyrektorem Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, zaś obowiązki kierowania Poradnią na czas określony powierzone zostają pedagogowi, Pani Jolancie Pogorzelskiej.

        Rok 1999 to czas zmian w administracji państwowej. Przasnysz stał się powiatem, a Poradnia placówką powiatową. Zmienił się rejon działania Poradni i obejmował: miasto i gminę Przasnysz, miasto i gminę Chorzele, gminy Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe, Krasne.

        Na mocy uchwały Zarządu Powiatu Przasnyskiego, dnia 25 sierpnia 1999 r. obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu objęła psycholog, Pani Aniela Gauze. Funkcję dyrektora pełniła do 2016 roku.

        W roku 1999 z etatu psychologa Poradni odchodzi Pan Stefan Pawelec, a jego miejsce zajmuje Pan Paweł Szczeciński. W roku 2000 nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Zatrudniono nowego pedagoga - Pana Jacka Jedlaka oraz psychologa - Panią Barbarę Iwosę, która rozpoczęła pracę po odejściu z Poradni Pana Pawła Szczecińskiego. Następne zmiany pracownicze miały miejsce w 2002 roku.  Grono pedagogiczne opuściła Pani Barbara Iwosa, a stanowisko psychologa objęła Pani Ewa Olszak, która pracuje do chwili obecnej.

        Pani dyrektor Aniela Gauze podjęła działania mające na celu poprawę warunków lokalowych Poradni. Jej starania spotkały się z dużym zrozumieniem ze strony Starosty Powiatu Przasnyskiego. Zamysł przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budynku po Przychodni Zdrowia przy ulicy Joselewicza 6, zrodził się w czerwcu 2005 roku.

        Zadanie nie było proste, ponieważ wymagało przeprojektowania obiektu oraz wykonania remontu i dostosowania pomieszczeń do wymagań związanych z działaniami prowadzonymi przez Poradnię. W marcu 2006 roku doszło do przeprowadzki. Nowa lokalizacja była korzystniejsza ze względu na centralne położenie w mieście, sąsiedztwo najważniejszych urzędów i placówek oświatowych. Niewielka odległość od dworca PKS ułatwiała osobom spoza Przasnysza dotarcie do Poradni. Adres placówki nie uległ zmianie do dnia dzisiejszego.

          W omawianym okresie w Poradni zatrudnieni zostali:

 • Pani Aneta Pomirska – psycholog, pracująca do 2007 roku,
 • Pani Marta Wiechowska-Pykała – logopeda, pracująca do dnia dzisiejszego,
 •  Pani Karolina Smolińska-Orłowska, obecnie Orłowska – psycholog, która pracowała do 2012 roku, a następnie w roku 2018 ponownie zatrudniona i pracująca do dnia dzisiejszego,
 • Pani Izabela Monika Szypulska – pedagog, pracująca do dnia dzisiejszego,
 • Pani Anna Jaguś – sekretarka, pracująca do dnia dzisiejszego,
 • Pani Marzena Mikulska, zastępująca Panią Annę Jaguś
  w latach 2014 – 2016.

          Lekarzami konsultantami byli:

 • Pani Wiesława Rumińska – przez okres jednego roku,
 • Pani Blanka Myszkowska-Osiadacz – pracująca do dnia dzisiejszego.

        Od 1995 do 2001 roku Poradnia dysponowała samochodem i zatrudniała kierowców: Pana Cezarego Kostrzewskiego, Pana Janusza Przybysza, Pana Grzegorza Walczyka, Pana Huberta Kiersikowskiego i Pana Artura Wojciecha Białobrzeskiego.

         W roku 2011 z pracy odeszła sprzątaczka Pani Wiesława Pepłońska, a na jej miejsce zatrudniono Panią Małgorzatę Palczewską, pracującą do dnia dzisiejszego.

         Lata 2006 – 2010 przyniosły pozytywne zmiany. Dzięki staraniom dyrektora, Poradnia otrzymała dotacje celowe, które umożliwiły doposażenie placówki i poszerzenie jej działań.

         Poza podstawowymi zadaniami pracownicy Poradni zaangażowali się w realizację programów rządowych ,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole” oraz ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

       Pozwoliło to na uruchomienie punktów konsultacyjnych w celu wzmocnienia i rozszerzenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz budowania szkoły wspierającej i wspomagającej uczniów.

        Prowadzone punkty działały na terenie Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach oraz w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.

        Działania te spotkały się z dużym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Wpłynęły na podniesienie motywacji do nauki, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, obniżenie poziomu agresji oraz podniesienie samoświadomości w zakresie edukacji prozdrowotnej u uczniów. Realizowane zadania przyniosły pozytywne efekty, zostały dobrze ocenione przez szkoły i nauczycieli.

        W ramach realizowanych programów rządowych prowadzone były również zajęcia wspierające ogólny rozwój dziecka 6-letniego z tzw. „ryzyka dysleksji” na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 w Przasnyszu. Celem podejmowanych działań było wyrównywanie opóźnień w zakresie rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno - motorycznych oraz stymulowanie rozwoju mowy.

        W trosce o rzetelną diagnozę dzieci najmłodszych zagrożonych niepełnosprawnościami zakupiono nowoczesne narzędzia badawcze, w tym testy psychologiczne i Platformę badań zmysłów. Mają one szczególne znaczenia w pracy diagnostycznej, gdyż pozwalają na wczesne wykrywanie zaburzeń i dysharmonii rozwojowych. Gabinety zostały doposażone w nowe, atrakcyjne pomoce multimedialne do prowadzenia różnych form terapii.

W trosce o  potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo zakupiona została rampa podjazdowa.

        W marcu 2008 roku Poradnia po raz kolejny poszerzyła zakres swoich działań. Dyrektor powołał Zespół do Spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Specjalistyczną pomocą zostają objęte dzieci zagrożone zaburzeniami rozwoju od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Dla ich potrzeb wydzielono specjalny gabinet, który wyposażono w odpowiedni sprzęt i pomoce do zajęć terapeutycznych. 

        W tym samym roku pracownicy Poradni opieką objęli także uczniów sprawiających trudności wychowawcze.

Prowadzone w Poradni zajęcia miały na celu zmianę agresywnych i trudnych zachowań uczestników na pożądane i społecznie akceptowane.

       W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17  listopada 2010 roku Poradnia podjęła działania informacyjno-szkoleniowe. Na terenie placówki odbyły się spotkania z dyrektorami szkół oraz psychologami
i pedagogami szkolnymi z rejonu działania, poświęcone organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów.

         W lipcu 2013 roku organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadził w Poradni ewaluację problemową w obszarach - Procesy i Środowisko. Prace zespołu do spraw ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce rozpoczęły się dnia 2 lipca. Wyniki ewaluacji wykazały wysoki i bardzo wysoki poziom spełniania wymagań.

        Dnia 26 sierpnia 2015 roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego podjął Uchwałę, na mocy której Pani Sylwia Kwiatek zastępowała dyrektora w czasie jego nieobecności spowodowanej chorobą.

        Od września tego roku w Poradni rozpoczęło pracę dwóch nowych pracowników - pedagog Pani Lidia Anna Jesionek i logopeda Pani Agnieszka Sitarska, która pracuje do dnia dzisiejszego.

       We wrześniu 2016 roku, po śmierci Pani Anieli Gauze, Zarząd Powiatu Przasnyskiego powierza pełnienie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu Pani Lidii Annie Jesionek, na okres 9 miesięcy. W tym czasie między innymi realizowane były działania służące utrzymaniu estetyki lokalu. Odświeżono wnętrza gabinetów, zamontowano nowe żaluzje i rolety, w poczekalni zorganizowano kącik zabaw.

       Odbyła się wizyta studyjna w Portugalii w ramach projektu „Mobilność ponadnarodowa to droga do uzyskania wyższych kompetencji zawodowych osób pracujących z młodymi osobami wykluczonymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W szkoleniu, które odbyło się w dniach  01.08.2017 r. – 08.08.2017 r. uczestniczył psycholog Pani Anna Brzostek i pedagog Pani Lidia Anna Jesionek.